En kort historie om
menneskerettigheder

USA’s Uafhængighedserklæring (1776)

I 1776 forfattede Thomas Jefferson, den Amerikanske Uafhængighedserklæring.

Den 4. juli 1776 godkendte USA’s kongres Uafhængighedserklæringen. Dens primære forfatter, Thomas Jefferson, skrev erklæringen som en formel forklaring på, hvorfor Kongressen havde stemt for at erklære sig uafhængige af Storbritannien den 2. juli, mere end et år efter udbruddet af den amerikanske uafhængighedskrig. Den fastslog, at de tretten amerikanske kolonier ikke længere var en del af det britiske imperium. Kongressen udstedte Uafhængighedserklæringen i flere forskellige former. Den blev oprindeligt udgivet som en trykt brochure, der blev distribueret vidt og bredt og læst op for offentligheden.

Filosofisk set understregede erklæringen to temaer: individuelle rettigheder og rettigheden til revolution. Disse idéer blev udbredt af amerikanere og dermed spredt internationalt og påvirkede specielt den franske revolution.

Amerikas Forenede Staters Forfatning (1787) og Bill of Rights (1791)

Den amerikanske forfatnings Bill of Rights beskytter amerikanske statsborgeres grundlæggende frihedsrettigheder.

Skrevet i løbet af sommeren 1787 i Philadelphia, er De Forenede Staters forfatning grundloven for USA’s føderale regeringssystem og et skelsættende dokument for den vestlige verden. Det er den ældste skriftlige nationale forfatning i brug, og den definerer de vigtigste regeringsorganer, deres retssystemer og borgernes grundlæggende rettigheder.

De første ti tillæg til forfatningen, Bill of Rights, trådte i kraft den 15. december 1791. De begrænsede Amerikas føderale regerings beføjelser og beskyttede alle statsborgeres, beboeres og besøgendes rettigheder på amerikansk territorium.

Bill of Rights beskytter ytringsfrihed, religionsfrihed, retten til at have og bære våben, forsamlingsfrihed og frihed til at indsende en appel/indgive et andragende. Den forbyder også urimelig ransagning og beslaglæggelse, grusom og usædvanlig straf og påtvungen selvinkriminering/tilståelser under tvang. Blandt den juridiske beskyttelse, den giver, forbyder Bill of Rights Kongressen at lovgive vedrørende etablering af religion og forbyder den føderale regering at berøve nogen person hans liv, frihed eller ejendom uden retfærdig rettergang. I føderale straffesager kræves det, at en nævningedomstol skal afgøre om en person skal for retten for enhver forbrydelse, der kan give dødsstraf eller enhver vanærende forbrydelse. Desuden garanteres en hurtig offentlig rettergang med en uvildig jury i det distrikt, hvor forbrydelsen fandt sted, og der er forbud mod, at en person stilles for retten to gange for den samme forbrydelse.

UNDERSKRIV VORES APPEL